หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 "ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพิธี หน้า สำนักงานเทศบาลตำบลภูเขียว" ^__^
 
 
 
 
 
  ปัจจุบันเทศบาลตำบลภูเขียว ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบล ผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 มีพื้นที่ 1.94 ตาราง กิโลเมตร มีเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลผักปัง จำนวน 4 หมู่บ้าน 11 ชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
 
  เดิมเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีชื่อเดิมว่า เทศบาลตำบลผักปัง เป็นหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นรูปแบบ “สุขาภิบาล” ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2549 สุขาภิบาลตำบล ผักปัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2498 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 72 ตอนที่ 74 หน้าที่ 43-44 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2498 มีพื้นที่ทั้งหมด 1.94 ตารางกิโลเมตร สุขาภิบาลตำบลผักปัง เปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้รับการเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลผักปัง เป็นเทศบาลตำบลภูเขียว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553
 
 
 
 
 
  ประชากรทั้งหมด 7,142 คน
 
แยกเป็น ชาย 3,393 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51
 
แยกเป็นหญิง 3,749 คน คิดเป็นร้อยละ 52.49
 
 
  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ลุ่ม มี แหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ หนองผักปัง เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทาน ที่ใช้ ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของการประปาส่วน ภูมิภาค
 
  เทศบาลตำบลภูเขียว มีจำนวนชุมชนทั้งสิ้น 11 ชุมชน
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ทรายแสนคำ          
2   ทรัพย์เจริญ        
  3   นครบาลพัฒนา          
4   ประชาร่วมใจ        
  5   ราษฎร์วารีก้าวหน้า          
6   วัดป่าสามัคคี        
  7   ราษฎร์อุทิศสานฝัน          
8   ศาลเจ้าแม่ทับทิม        
  9   พระธาตุกลางบ้าน          
10   วัดโบราณสมานใจ        
  11   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง          
    รวม 3,393 3,749 7,142  
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556 E - mail : phukeaw@hotmail.com
  จำนวนผู้เข้าชม 2,922,335 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com